NextFit

Mức Giá Đa Dạng

Đạt được hình thể cân đối và khỏe mạnh cực kỳ đơn giản chỉ với 100,000 vnd/buổi tập

Chọn cấp độ luyện tập hợp với bạn

 • Mức cơ bản

 • Mức trung cấp

 • Mức nâng cao

 • 3Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 10Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 19Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 38Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 76Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 151 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 376 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 752 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 1127 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 2Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 5Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 9Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 18 Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 35Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 70 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 173 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 346 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 519 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 1Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 3Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 6Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 11Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 22Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 44 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 108 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 216 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 324Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • Mức cơ bản

 • Mức trung cấp

 • Mức nâng cao

 • 6Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 22Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 44Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 87Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 173Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 346 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 865 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 1728 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 2592 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 3Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 11Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 21Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 41Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 81Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 161 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 402 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 804 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 1206 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 2Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 7Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 13Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 26Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 51Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 101 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 251 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 501 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 752 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • Mức cơ bản

 • Mức trung cấp

 • Mức nâng cao

 • 4Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 15 Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 29Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 58Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 116 Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 231 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 576 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 1152 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 1728 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 2Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 7Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 13 Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 25 Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 50 Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 99 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 247 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 494 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 741 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 1 Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 4 Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 8 Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 15 Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 29 Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 58 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 144 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 288 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 432Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • Mức cơ bản

 • Mức trung cấp

 • Mức nâng cao

 • 3Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 10Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 19Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 38Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 76Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 151 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 376 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 752 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 1127 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 2Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 5Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 9Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 18 Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 35Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 70 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 173 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 346 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 519 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 1Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 3Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 6Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 11Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 22Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 44 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 108 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 216 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 324Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • Mức cơ bản

 • Mức trung cấp

 • Mức nâng cao

 • 4Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 15Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 30Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 60Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 120Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 239 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 596 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 1192 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 1788 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 2Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 7Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 14Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 28 Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 55Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 110 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 275 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 549 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 823 Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ

 • 1Buổi tập

  Starter: 537,000 vnđ

 • 5Buổi tập

  Basic: 2,161,000 vnđ

 • 9Buổi tập

  Advanced: 4,321,000 vnđ

 • 18Buổi tập

  Platinum: 8,641,000 vnđ

 • 35Buổi tập

  Sapphire: 17,281,000 vnđ

 • 69 Buổi tập

  Diamond: 34,561,000 vnđ

 • 172 Buổi tập

  VIP I: 86,401,000 vnđ

 • 343 Buổi tập

  VIP II: 172,801,000 vnđ

 • 514Buổi tập

  VIP III: 259,201,000 vnđ